බහුලව පවතින ලිංගික ගැටළු Lingika Gatalu 2017

බහුලව පවතින ලිංගික ගැටළු පුරුෂයින්ට • ක්ෂණික මෝචනය • ශිෂ්ණය ප්රාණවත්වීමේ දුබලතා ස්ත්රින්ට • යෝනි මාර්ගය හැකිලීම (vaginismus) දෙපක්ෂයටම • ලිංගික අවශ්යතාවයක් නොමැති වීම ක්ෂණික මෝචනය මේ වචනයෙන් අප …

ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කරගත හැකි ඖෂධ තිබෙනවාද

ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කරගත හැකි ඖෂධ තිබෙනවාද? අප ජීවත්වන සමාජයෙහි පවතින සංස්‌කෘතික සහ සමාජීය රාමුව තුළ ලිංගික ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ අතිශය පෞද්ගලික අයුරිනි. එය ප්‍රසිද්ධියේ කතා බහ නොකළ …