දෙන්නට මරුවෙන් මාරුවට කටට දුන්න. Sinhala Wal Katha


Leave a Reply