ලිංගික එක්වීමකදී කාන්තාවන් අකමැතිම දේ Lingika Sathuta

ලිංගික එක්වීමකදී කාන්තාවන් අකමැතිම දේ නිදි යහනේදී කාන්තාව සැබැවින්ම වෛරයට ලක්කරන පිරිමින්ගේ නොමනා චර්යා කිහිපයක් අන්තර්ජාලය හඳුන්වා දෙයි. 1. ක්ෂණිකව ලිංගික කාර්යයෙහි නිරත වීමයි. වඩාත් හොඳම ලිංගික සබඳතාව වහා …
error: Content is protected !!